Algemene voorwaarden

HUURVOORWAARDEN YACHTCHARTER TUIL                  

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN PLEZIERVAARTUIGEN

 

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. verhuurder: YachtCharter Tuil
  2. huurder: hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf

(consument) tegen betaling van een geldbedrag pleziervaartuigen van een derde in gebruik heeft;

  1. de huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling van een

geldbedrag een pleziervaartuig zonder bemanning in gebruik te nemen

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten

met betrekking tot pleziervaartuigen.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend.

 

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

3.1 Ter bevestiging van de tussen huurder en verhuurder bereikte overeenstemming over de inhoud van de

huurovereenkomst, zal verhuurder aan huurder een boeking sturen en een huurovereenkomst

3.2 De huurovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat:

- het aan huurder toegestuurde huurcontract voorzien van een handtekening van huurder binnen 5 dagen na ontvangst door verhuurder retour wordt ontvangen en;

- een bedrag gelijk aan 40% van de huurprijs binnen 10 dagen op de rekening van verhuurder is bijgeschreven.

Daarna is de huurovereenkomst aangegaan.

3.3 Komt huurder de hiervoor genoemde verplichtingen niet na, dan is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 4 Huur / Huurprijs

4.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is

vermeld.

4.2 Naast de in het huurovereenkomst vermelde huurprijs is huurder tevens de daarin opgenomen borgsom aan

verhuurder verschuldigd

4.3 De rechten uit deze huurovereenkomst zijn persoonlijk en daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van verhuurder voor overdracht vatbaar.

 

Artikel 5 Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen is de huur bij vooruitbetaling verschuldigd en vindt betaling op de

bankrekening van Tuil als volgt plaats:

- 40% van de huurprijs binnen 10 dagen na ondertekening van het huurcontract.

- 60% van de huurprijs uiterlijk 3 weken voor huurperiode ingaat;

- De Borg zal op de dag van vertrek bij voorkeur ook op de bankrekening van Yachtcharter Tuil staan anders contant voor vertrek.

 

Artikel 6 verplichtingen huurder/verhuurder

 6.1Huurder is zich verplicht te houden aan de regels en wetten geldende op het water waar hij zich bevind, niet naleven van deze regelgeving dan zijn de gevolgen en nevengevolgen altijd voor de huurder.

6.2 Het vaartuig wordt aan de huurder afgeleverd op de in het huurcontract aangegeven locatie. En ingeleverd aan de verhuurder op de in het huurcontract aangegeven locatie.

6.3 Verhuurder zorgt ervoor dat bij de in lid 1 van dit artikel genoemde aflevering het vaartuig in goede staat verkeert, en schoon is, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het overeengekomen vaargebied

6.4 Onze vaartuigen zijn zeer compleet uitgerust, een inventarislijst, moet in het vaartuig aanwezig zijn.

Huurder moet deze controleren en voor vertrek melden als deze onvolledig is of ondeugdelijk.

6.5 Huurder moet het vaartuig controleren op of het vaartuig is voorzien van een veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het betreffende vaargebied mocht dit niet zo zijn moet hij dit melden.

6.6 Voor de afvaart nemen huurder en verhuurder samen het schade-controle formulier door

Er wordt gecontroleerd op schade aan het vaartuig en op controle op aanwezigheid van de artikelen die op deze

lijst staan, bij akkoord onder tekent huurder dit schade-controle formulier.

Er wordt door verhuurder voor vertrek uitleg gegeven over de boot.

Als het op de boeking is aangegeven tevens een proefvaart.

6.7 Huurder dient voor afvaart zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en verhuurder mag er een copy van maken alleen met de veilig kopieID app van de Rijksoverheid of doormiddel van het afdekken van het BSN en pasfoto.

6.8 Verhuurder heeft alle vaartuigen WA + Casco verzekerd.

 

Artikel 7 Gebruik vaartuig

 7.1 Huurder gebruikt het vaartuig als een goed huurder en goed schipper.

 De huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen en mag het vaartuig niet aan een ander in gebruik geven zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

7.2 De huurder moet ervoor zorgen dat de bemanning die voor de vaart nodig is, zich tijdens de vaart onthoudt van overmatig gebruik van alcohol en/of drugs.

De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.

Hieronder valt ook een verbod om uit te varen of terug te keren naar de jachtwerf, en een gebod om direct naar een door de huurder te bepalen afmeerplek te varen vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig alcohol- en/of drugsgebruik.

7.3 Huurder verklaart bevoegd te zijn met het vaartuig te mogen varen en in staat te zijn het vaartuig te beheersen, anders is een vaarcursus verplicht.

7.4 Huurder moet ouder zijn dan 23 jaar.

7.5 Huurder zal het vaartuig niet gebruiken voor meer mensen dan waarvoor het vaartuig volgens verhuurder geschikt is.

7.6 Huurder is verplicht om een aan het vaartuig geconstateerd defect of schade zonder vertraging aan verhuurder te melden.

Storingen aan radio/cd speler, tv, 2e toilet, koelkast verlichting, hang-en sluitwerk ,

ruitenwissers boeg- en hekschroef worden niet geacht te leiden tot het niet kunnen gebruiken van het vaartuig en zullen geen recht op schadevergoeding geven.

Er wordt door verhuurder wel alles gedaan wat in zijn macht ligt om het op te lossen.

7.7 De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig , zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof en/of andere zaken zijn voor huurder.

7.8 Huisdieren zijn niet toegestaan op de vaartuigen, alleen in overleg met de verhuurder

 

 Artikel 8 Aansprakelijkheid verhuurder

 8.1 Verhuurder is aansprakelijk voor schade die huurder lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verhuurder toe te rekenen tekortkoming.

8.2 Als het vaartuig niet op de overeengekomen datum of gedurende de gehele huurperiode aan huurder ter beschikking kan worden gesteld zal verhuurder alles in staat stellen om een zo gelijkwaardig vaartuig aan te bieden.

8.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

  1. gevolgschade;
  2. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
  3. 8.4 Bij storing aan het vaartuig zal geprobeerd worden telefonisch instructies te geven, anders zorgt Yachtcharter Tuil dat er een monteur ter plaatse komt die zal proberen de storing op te lossen anders proberen om een vervangend vaartuig te regelen

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid huurder

 9.1 De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig in de periode dat hij het vaartuig heeft gehuurd.

De huurder is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door 1 van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt of niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan.

9.2 De huurder is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als:

-hij het vaartuig willens en wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met de verhuurder is overeengekomen.

-hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en/of het behoud van de rechten van de verhuurder.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag te hoogte van het bedrag van de borg en geldt ongeacht de verzekering van het vaartuig.

9.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval.

Hij is hier alleen voor aansprakelijk als die schade en/of dat letsel het directe gevolg is van een gebrek aan het verhuurde vaartuig

 

 

Artikel 10 Einde huurperiode

 10.1 Aan het einde van de huurperiode draagt huurder het vaartuig over aan verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde heeft meegenomen.

10.2 Als de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat het vaartuig op de vooraf overeengekomen tijd en plaats is teruggebracht, heeft verhuurder recht op verlate teruggave te berekenen

10.3 het vaartuig moet zowel van binnen als van buiten veeg schoon worden gemaakt de afwas gedaan en terug gezet op de daarvoor bestemde plaats en evt. gehuurd linnengoed afgehaald.

Is dit niet gebeurd is verhuurder gerechtigd hier kosten voor te berekenen en te verrekenen met de borgsom

10.4 Bij terugkomst wordt het vaartuig af-getankt op de door de verhuurder aangewezen plek, en dient direct afgerekend te worden met de tankbediende. De vaartuigen worden uitsluitend afgetankt bij: Van Roeden Watersport te Heeg